Usługi ochrony środowiska

BHPEX Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

tel. 68 411 40 00
https://www.bhpex.pl/ochrona-srodowiska/
biuro@bhpex.pl

Oferujemy outsourcing środowiskowy dla firm i instytucji, celem spełnienia wymagań przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów gospodarowania odpadami. Ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Oferujemy realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych. W ramach usługi realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska, m.in.

1. Bieżąca ewidencja odpadów
Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych danych. W ramach usługi przesyłamy na bieżąco karty ewidencji odpadów oraz bezpłatnie przygotujemy roczne zestawienie o odpadach dla urzędów marszałkowskich. Przygotowujemy także operaty przeciwpożarowe dla składowisk odpadów.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
Naliczymy na podstawie otrzymanych od Państwa danych wysokość opłat za:
– spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
– spalanie paliw w kotłach
– emisję technologiczną
– pobór wód
– zrzut ścieków

3. Sprawozdawczość
Sporządzamy również wymagane prawem sprawozdania, zestawienia na podstawie otrzymanych od Państwa danych. Najczęściej sporządzane sprawozdania to:
– zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
– sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
– sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
– OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
– OŚ-OP1
– Kobize
– PRTR

4. Doradztwo
W ramach stałego outsourcingu oprócz wykonywania ww. zadań zapewniamy opiekę merytoryczną dla przedsiębiorców polegająca na:
– śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności
– sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska
– pomocy przy wyborze odbiorców odpadów
– okresowych wizytach w firmach w celu kontroli np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej
– udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska

Outsourcing środowiskowy
Nasze usługi obejmują usunięcie wszelkich niezgodności Państwa zakładu wynikających z prawa ochrony środowiska. Również tych, wykazanych podczas rzeczywistej kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są to przede wszystkim:
– Uzyskiwanie pozwoleń, w tym dokonywanie rejestracji.
– Dokonywanie zgłoszeń.
– Opracowywanie zaległej dokumentacji.
– Wprowadzanie i uzupełnianie brakujących ewidencji.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Godziny otwarcia BHPEX:
pon.-pt. 8:00-16:00