Obsługa BHP

BHPEX Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 10a
65-364 Zielona Góra

tel. 68 411 40 00
https://www.bhpex.pl/bhp/
biuro@bhpex.pl

W ramach miesięcznego abonamentu BHPEX prowadzi stałą obsługę bhp w danej firmie. Wykonujemy wszystkie zadania służby bhp. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie prowadzone są bez żadnych dodatkowych opłat, a dokumentacja została sporządzona przez wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa BHP to następujący zakres, w którym:
– Reprezentujemy Twoją firmę podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.
– Pokrywamy koszty wszystkich kar nałożonych przez PIP w czasie obsługi bhp (w trakcie abonamentu).
– W cenie przeprowadzamy wszystkie szkolenia bhp dla pracowników i pracodawcy, bez względu na ilość zatrudnionych osób.
– Przeprowadzamy dowolną liczbę postępowań powypadkowych.
– Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego i dokumentujemy je.
– Wyposażamy bezpłatnie zakład w znaki zarówno ewakuacyjne jak i bhp.
– Wyposażamy bezpłatnie zakład w niezbędne apteczki pierwszej pomocy, a także instrukcje.
– Dostarczamy w cenie niezbędną liczbę gaśnic, a następnie prowadzimy ich przegląd.
– Dokonujemy analizy i oceny stanu bhp w firmie.
– Prowadzimy rejestry wypadków przy pracy.
– Wdrażamy w zakładzie system jakości BHP oparty na normie ISO 45001 (zastąpiła PN 18001).
– Prowadzimy rejestr prac wzbronionych młodocianym, kobietom, a także wykonywanym co najmniej przez dwie osoby.
– Prowadzimy rejestr chorób zawodowych.
– Wykonujemy badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy (pomiary oświetlenia, hałasu, drgań, pomiary magnetyczne, chemiczne, biologiczne, pyły), rejestrujemy je, a następnie przechowujemy przez 40 lat.
Prowadzimy rejestr prac oraz pracowników w kontakcie z substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
– Prowadzimy rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych.
– Zajmujemy się prowadzeniem rejestru prac maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książkami rewizyjnymi urządzeń.
– Prowadzimy książki konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego).
– Prowadzimy rejestry maszyn i urządzeń, podlegających dostosowaniu do minimalnych wymagań w zakresie bhp – wyniki ostatnich kontroli przedkładamy pracodawcy.
– Archiwizujemy nakazy, wystąpienia i decyzje państwowych organów nad warunkami pracy.
– Prowadzimy wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, a także do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
– Prowadzimy ewidencję zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Sprawdź ofertę na naszej stronie lub zadzwoń.

Godziny otwarcia BHPEX:
pon.-pt. 8:00-16:00